slide

Документи | ДЛС Тополовград

Указания за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДЛС Тополовград
Обявление по чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Тополовград
Информация за обема дървесина, която ще се предостави от ТП "ДЛС Тополовград" на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Тополовград
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ.115 ОТ ЗГ И ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2022 Г.
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДЛС Тополовград
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДЛС - Тополовград" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.70, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ /ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН/
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДЛС Тополовград
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Указания за I тръжна сесия с писмо 91-2499 от 02,11,2016г на МЗХ
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Тополовград