Документи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДЛС - Тополовград" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.70, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ /ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН/
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДЛС Тополовград
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Указания за I тръжна сесия с писмо 91-2499 от 02,11,2016г на МЗХ
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Тополовград