Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2228 ДЛС Тополовград 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДЛС Тополовград за срок от 24 м. Виж пълна информация
2188 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата за производство на земеделски култури в териториалния обхват на дейност на ДЛС Тополовград ТП Виж пълна информация
2154 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2073 ДЛС Тополовград 30.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на фураж и фуражни смески за фазанария и подхранване на дивеча за нуждите на ТП ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
2034 ДЛС Тополовград 09.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,736.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
1992 ДЛС Тополовград 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
Процедура № 1992 на ДЛС Тополовград от 30.04.2018 е прекратена!
1805 ДЛС Тополовград 28.02.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 67,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на мебели и други материали за обзавеждане на сграда "Ловен дом Ормана" Виж пълна информация
1440 ДЛС Тополовград 07.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,458.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на ловностопански мероприятия в ловностопански комплекс "Голям манастир" Виж пълна информация
1327 ДЛС Тополовград 21.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 55,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТОПОЛОВГРАД“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Виж пълна информация
1267 ДЛС Тополовград 04.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,592.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1196 ДЛС Тополовград 01.08.2017 Публично състезание 860,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на СМР-реконструкция по тех. и инввест. проект на Възложителяна съществуваща сграда към Ловен дом "Ормана", Ямбол стопанисванa от ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
1133 ДЛС Тополовград 14.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Борсова сделка "Доставка на 30,4 тона фураж за нуждите на фазанарията гр. Елхово" Виж пълна информация
1128 ДЛС Тополовград 11.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,736.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС "Тополовград" Виж пълна информация
1127 ДЛС Тополовград 11.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 43,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 100 /сто/ тона концентриран фураж - царевица за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
680 ДЛС Тополовград 28.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 43,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, и доставка на резервни части на МПС, стопанисвани от ТП ДЛС Тополовград по обособени позиции от 1 до 6. Виж пълна информация
633 ДЛС Тополовград 12.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 60 /шестдесет/ тона концентриран фураж - царевица за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
282 ДЛС Тополовград 28.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми за МПС за нуждите на ТП ДЛС “Тополовград“ Виж пълна информация
266 ДЛС Тополовград 20.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ТОПОЛОВГРАД“ ГР. ТОПОЛОВГРАД Виж пълна информация