Процедури

Процедура № 5071 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 17.02.2021
Втора дата
Начална цена 87,293.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти № 2105, 2106, 2116 и 2117 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2105,2106,2116 и 2117
Дървесен вид бл, гбр, кгбр, здб, мжд, лп
Едра 25 куб.м.
Средна 455 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3162 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3645 куб.м.