Процедури

Процедура № 4983 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 19.01.2021
Втора дата
Начална цена 145,442.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102 – горски територии, държавна собственост, попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”.

Данни за дървесината

Обект/и № 2102
Дървесен вид чб, цр, бл, ак
Едра 53 куб.м.
Средна 2263 куб.м.
Дребна 240 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1464 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4020 куб.м.