Процедури

Процедура № 4727 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 27.10.2020
Втора дата
Начална цена 13,053.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031, №2035 и №2036 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2031, 2035, 2036
Дървесен вид ак, бл, цр, дб, кгбр
Едра 4 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 501 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 589 куб.м.