Процедури

Процедура № 4651 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 21.09.2020
Втора дата
Начална цена 13,918.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2027 и №2028 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2027 и 2028
Дървесен вид бл, гбр, дб, кгбр, цр, здб, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 566 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 591 куб.м.