Обща информация

ДЛС Тополовград

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
ЮИДП – Сливен ТП Държавното ловно стопанство „Тополовград” е получило името си от гр. Тополовград – административен център на общината, където е установено и седалището и.
Територията заема част от източната част на Хасковска област. На север граничи с ДГС „Тунджа” и ДГС „Елхово”, на юг с ДГС „Свиленград”, на югозапад с ДГС „Харманли” и на запад с ДГС „Стара Загора”. В югоизточната част граничи с Република Турция.
 Физико – географска характеристика
ДЛС „Тополовград” е разположено върху част от северните и североизточните склонове на Сакар планина и част от склоновете покрай река Тунджа. Този комплекс включва по голяма част от горите на стопанството.
Характера на релефът на района е подчертано хълмисто-равнинен с малко участие на много стръмни склонове, предимно в най-високите части на Сакар планина.

2.2. Характеристика на горския фонд
Залесената площ на ДЛС „Тополовград” е 20143,5 ha, което е 80,9 % от общата площ
Икономически условия
Горският фонд района на дейност на ДЛС „Тополовград” е представен от по-голям горски комплекс,разположен въхру част от северните и североизточните склонове на Сакар планина, а останалите комплекси представляват петна, ивици или по-големи площи пръснати из селскостопанския фонд и част от склоновете на р. Тунджа. Горите са предимно широколистни, представени от издънкови – благун, цер, зимен дъб, габър, липа, акация и др. значителна е площта на иглолистните култури от черен бор, бял бор, акация, червен дъб и др. създадени предимно в достъпните басейни и в близост до средищата с активна човешка дейност.
На територията на ДЛС има добри условия за развитието на лова и риболова. Държавното ловно стопанство и местните ловно рибарски дружинки провеждат и организират мероприятия за увеличаването на дивечовите и рибни запаси, а от там и увеличаване добива на дивечово месо и риба.
Държавно ловно стопанство “Тополовград” стопанисва 25300 ха горска площ, като в това число 7817 ха – ловностопански район
• Ловностопанският комплекс “Сакар” е с площ 6306 ха и обхваща централната част и северните склонове на Сакар планина, разположен сред широколистни гори;
• Ловностопанският комплекс “Княжево” с площ 1511 ха е разположен в близост до река Тунджа. Преобладават широколистни, иглолистни и смесени гори.
• Ловностопанският комплекс “Сакара” е с площ 2365 ха и обхваща южните склонове на Сакар планина, разположен сред широколистни гори;

Ловува се на благороден елен, дива свиня, чакал, лисица, фазан, горски бекас и др.
Има условия за екотуризъм, фотолов, спортен риболов.
Станцията разполага с ловен дом с апартаменти и самостоятелни стаи, трапезария и възможности за спортно – развлекателни игри
Като съпътстваща програма може да се предложи посещение в действащ манастир “Света троица”, старинна крепост “Палеокастро”, долмени – тракийски гробищни светилища, които се намират само в тази част на България и Италия.

• Отстояние от летище София – 300 км
• Летище Бургас – 140 км
news-panel-image
  • Демонстрационно залесяване по ОПОС се проведе на територията на ДЛС-Тополовград

    Лесовъдите запознаха присъстващите с процесите по залесяване, дейностите по проекта и нагледно показаха как правилно да засадят дръвче.

  • ДЛС Тополовград отглежда всички горски култури залесени през последните 5 години

    Залесяването е извършено с контейнерни фиданки и чрез сеене на жълъд в копки